Adatkezelési tájékoztató
radarved.hu
weboldal látogatói és felhasználói részére

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A RADARVÉD Biztonságtechnikai Kft., mint szolgáltató (Adatkezelő) a radarved.hu internetes oldalon található weboldalon keresztül feldolgozza az Ön által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

A Szolgáltató tevékenységét a Felhasználói személyiségi jogainak védelmével, a vonatkozó jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyv, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info törvény), valamint az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseinek betartásával végzi. Felhívjuk a figyelmet, hogy a személyes adatok megadása a Weboldalon önkéntes, és az adatkezeléshez a weboldal használatával, valamely szolgáltatásának, alkalmazásának igénybevételével, valamint az adatai megadásával egyidejűleg a Felhasználó kifejezetten hozzájárul.

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a radarved.hu weboldal Szolgáltató által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját, amelyet a Szolgáltató magára nézve kötelezőnek ismer el.

1.2. A SZOLGÁLTATÓ (MINT ADATKEZELŐ) MEGNEVEZÉSE, ADATAI

Szolgáltató neve: Radarvéd Biztonságtechnikai Kft. 
Szolgáltató székhelye: 4034 Debrecen, Sípos utca 17.
Szolgáltató telephelye: 4034 Debrecen, Sípos utca 17.
Szolgáltató adószáma: 13072861-2-09
Szolgáltató nyilvántartó hatósága: 09-09-009802 Debrecen Törvényszék Cégbírósága
Bankszámla szám: OTP Bank,
Szolgáltató e-mail címe:  
Szolgáltatás weboldalának címe: radarved.hu
Szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetőségei:
E-mail cím:  
Telefonszám: +36 20 943 2024

1.3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

2. A személyes adatok forrása

2.1. Az adatkezelő a Felhasználó beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet a weboldalon létrehozott elektronikus levelezésen keresztül gyűjti össze.

2.2. Az adatkezelő csak a Felhasználó azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek (név, e-mail cím, telefonszám ).
Valamennyi adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik.

2.3. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel, azoknak sem ellenőrzésére, sem felülbírálására a Szolgáltató nem jogosult. Ezt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi.

2.4. Az adatkezelő a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

2.5. A Felhasználó tartozik felelősséggel a regisztrációt követően saját fiókjáért, és az azzal illetve abban végrehajtott összes műveletért.

3. Az adatfeldolgozás célja

Az adatkezelő (Szolgáltató) a Felhasználó személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:

3.1. A Regisztrációnál megadott adatokat a Szolgáltató csak célhoz kötötten, a jelen tájékoztatóban feltüntetett szolgáltatás nyújtásához szükséges módon és mértékben, a törvényes feltételeknek és a jelen tájékoztatóban rögzített rendelkezéseknek megfelelően kezeli. A személyes adatok megadásakor a jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználók beleegyeznek abba és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy adataikat a Szolgáltatás teljesítése érdekében az Szolgáltató felhasználja. Az Szolgáltató a birtokába került személyes adatokat kizárólag az ügyfél (Felhasználó) által azok megadásakor megismert és jelen tájékoztatóban rögzített célra használja, más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé.

3.2. A Felhasználó által létrehozott elektronikus levél teljesítése. Ehhez kapcsolódóan a kezelő az alábbi adatokat kezeli: név, e-mail, telefonszám

3.3. A Felhasználó és az Adatkezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;

3.4. A Szolgáltató a weboldalra látogatók számítástechnikai eszközeire vonatkozó, a bejelentkezéshez használt információt is gyűjthet, így például: a bejelentkezők IP címe és böngészőjének típusa, egyes cookie információk, a bejelentkező tartózkodási országa, internetszolgáltatója, valamint hogy a bejelentkező milyen webhelyről érkezik, és melyik webhely irányába hagyja el a honlapot. Ezeket a személyesnek nem tekinthető adatokat az Szolgáltató kizárólag anonim módon, összesített és feldolgozott formában használja fel és tárolja szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében, valamint statisztikai célokra. A fenti adatokat az Szolgáltató a Felhasználókkal semmilyen módon nem kapcsolja össze, és esetleges további felhasználásuk csak az illetékes hatóságok erre vonatkozó külön utasítására lehetséges.

3.5. Az adatkezelés jogalapja az Eker tv. 13/A. §-a.

4. Adatkezeléssel érintett tevékenységek

4.1. A Honlapra látogatók adatainak kezelése Az alábbiakban részletezett szabályok mind a regisztrált mind a nem regisztrált, de a honlapra látogató Felhasználókra alkalmazandó.

4.2. Cookie-kal kapcsolatos tájékoztatás A Weboldal egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén (‘cookie‘). Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Adatkezelőtől nem kap további értesítést. A cookie nem tartalmaz olyan információkat, amelyek segítségével a Felhasználó azonosítható, így más weboldalak nem tudnak hozzáférni a Felhasználó számítógépén tárolt adatokhoz.
Az adatfájlok a Weboldal egyes funkcióinak és optimalizáltabb működéséhez szükségesek, a látogatások alkalmával a korábbi adatfájlok az Adatkezelőhöz kerülnek. A cookie-k általi adatkezelés célja lehet továbbá anonimizált látogatottsági információk gyűjtése. Adatkezelő a cookie elhelyezése által kezelt adatokat anonimizált formában harmadik fél számára átadhatja. Amennyiben a cookie elhelyezéséhez a Felhasználó nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások útján jelezheti (törlés illetve visszavonás).

4.3. Statisztikai céllal gyűjtött adatok A Weboldalra való belépéssel a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófájl készül. Az IP cím és a naplófájl egyes esetekben személyes adatnak minősülhet. Ezen adatok gyűjtése kizárólag statisztikai célokat szolgál a Weboldal fejlesztésének, esetleges hibáinak, minőségének javítása érdekében. Szolgáltató jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni harmadik felek számára.

5. A személyes adatok címzettjei és feldolgozói

5.1 Adatkezelő a jelen Tájékoztatóban meghatározott tevékenység végrehajtásához személyes adatokat nem továbbít harmadik fél számára.

 6. A Felhasználó jogai

6.1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;

 • A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által a weboldal szolgáltatásaival összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az   email címen vagy postai úton a Szolgáltató székhelyére küldött levélben.
 • A Szolgáltató a Felhasználó kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott szolgáltatással összefüggésben általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről. A Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül adja meg a kért tájékoztatást. A korábban a Szolgáltató részére megadott e-mail címről érkezett igényt a Szolgáltató a Felhasználótól érkezett igénynek tekinti. Egyéb email címről, valamint írásban benyújtott igények esetén a Felhasználó akkor nyújthat be igényt, ha megfelelően igazolta felhasználói minőségét.

6.2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;

 • A Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, amennyiben azok nem felelnek meg a valóságnak. A személyes adatok helyesbítése iránti kérelmet e-mailben kérjük megküldeni az   e-mail címre. A kérelem beérkezését követően az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül a kérelem jogosságát megvizsgálja. Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó kérelmét nem találja megalapozottnak, és annak teljesítését megtagadja, úgy az elutasítást és annak indokait a jogorvoslattal együtt a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli az Érintettel.

6.3. A személyes adatok törlésének joga;

A Felhasználó az   email címre küldött elektronikus levél útján kérheti személyes adatai törlését a Szolgáltatótól.
A Felhasználó személyes adatait az érintett kérelme nélkül is törli a Szolgáltató, ha:

 • az adatkezelés jogellenes;
 • azt a Felhasználó kéri;
 • a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki;
 • az adatkezelés célja megszűnt;
 • azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.
 • A Felhasználó által kért törlés kizárólag az ő hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, így az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. Mindemellett Adatkezelő a Felhasználó személyes adatainak kezelésére a Felhasználó törlési kérelmét követően is jogosult, amennyiben a Felhasználó adatainak kezelése az Adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges.
 • Törlés helyett az Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Zárolás esetén az Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

6.4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;
Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen ajánlatadás, közvéleménykutatás vagy tudományos kutatás céljára történik vagy
 • amennyiben jogszabály lehetőséget ad számára a tiltakozásra.
  • A tiltakozás az érintett olyan nyilatkozata, mellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri. Az Adatkezelő az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozását a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, és annak megalapozottságáról az Érintettet írásban tájékoztatja.
  • Amennyiben az Adatkezelő az Érintett tiltakozását alaposnak találja, úgy az adatkezelést, ideértve a további adatfelvételt és esetleges adattovábbítást is megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

6.5. A Felhasználó által az Adatkezelő részére megküldött kérelemmel kapcsolatos szabályok

Az Érintett a jelen Tájékoztatóban megjelölt kérelmeket, valamint az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonását írásban az alábbi címre köteles megküldeni:

 • Email:
 • Postai cím: Radarvéd Kft. 4034 Debrecen, Sípos u. 17.

A kezelő jogosult további adatot bekérni az Érintett azonosítása érdekében abban az esetben, ha kétsége merül fel afelől, hogy az adatokat kérő személy valóban az Érintett.

6.6. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz. További információ az adatkezelési tájékoztató 7. jogérvényesítési lehetőségek pontjában található.

7. Jogérvényesítési lehetőségek     

A tájékoztatás, helyesbítés, törlés illetve zárolás iránti kérelem elutasítása esetében az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postai cím: 1530 Budapest, Pf.:5; Email cím: ) vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő tiltakozással kapcsolatos döntésével nem ért egyet, illetve ha az az Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül nem hoz döntést, úgy az Érintett – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.
A jelen tájékoztató egyoldalú módosítására a Szolgáltató jogosult. A mindenkor hatályos tájékoztató a Szolgáltató weboldalán elérhető.

8. A személyes adatok védelme

8.1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi; 

8.2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.

8.3. A Kezelő a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

9. Záró rendelkezések

9. 1. Elektronikus megkeresések radarved.hu weboldalon.
Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;

9.2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.

9.3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közzétett honlapon érhető el.

9.4. Tájékoztatjuk, hogy a elektronikus megkeresésüknél elengedhetetlenül szükséges az Ön adatainak megadása. Amennyiben Ön nem adja meg az általunk megkívánt és előírt személyes adatait, abban az esetben nem jön létre közöttünk kommunikáció.

9.5. Felhasználók a Honlap használatával jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat elfogadják. Adatkezelő jogosult a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosított Adatvédelmi Tájékoztató a Weboldalon kerül közzétételre.

10. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat hatályba lépésének időpontja: 2024.01.05.
Az adatkezelő a változtatás jogát fenntartja.

 © 2024 Radarvéd Biztonságtechnikai Kft.

 

Image
4034, Debrecen, Sípos u. 17

+36 52 536-519

+36 20 943-2024 | +36 20 313-1867

©2024 Radarvéd Kft.

Készítette|Karbantartja:
CRISCOMP INFORMATIKA Kft.

MENTÉS
Felhasználói süti beállítások (Cookie)
A webhely tartalmának megjelenítéséhez és a felhasználói élmény javításához cookie-kat és hasonló technológiákat használunk.
Elfogadom
Elutasítom
Analytics
Google Analyticset használjuk a látogatói tevékenységek elemzésére
Google Analytics
Elfogad
Elutasít